Komunikaty - SMReja

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIKOŁAJA REJA
Rok zał. 1990
Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty


KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

Informujemy iż zgodnie z podjętą uchwałą od dnia 18 września 2018 roku
obowiązuje opłata karna za samowolne zerwanie plomby przy wodomierzu
w lokalu mieszkalnym w wysokości : 100 zł/wodomierz

Samowolne zerwanie plomby jest naruszeniem zasad i wewnętrznych regulaminów
obowiązujących w SM im. M. Reja.
(patrz zakł. "Dokumenty"/Regulamin Porządku Domowego i /Regulamin obowiązków
w zakresie napraw lokali/).

Przypominamy jednocześnie o obowiązku zgłoszenia zakresu planowanego remontu.
(patrz zakł. "Dokumenty"/Wzory dokumentów- Dział Techniczny/).


                                                    
STRATY WODY

 Koszty zużycia wody i związanego z nimi kosztu odprowadzenia ścieków systematycznie wzrastają. Oszczędzanie wody jest istotne nie tylko z punktu widzenia kosztów, ale także dbania o szeroko pojętą ekologię. Bardzo często generowane przez nas zużycie wody nie wynika z naszych autentycznych potrzeb, lecz jest wynikiem pozornie drobnych zaniedbań lub niedopatrzeń. Straty wody są spowodowane przez nieszczelności instalacji lub sieci wodociągowych. O ile awarie sieci są zabezpieczane przez zakłady wodociągowe o tyle awarie lub usterki w domowych instalacjach to sprawa użytkowników lokali.

 Zwykle z reakcją na kapiący kran czy cieknącą spłuczkę czekamy tygodniami lub nawet miesiącami. Przymierzamy się do wymiany uszczelek, tymczasem woda kapie i kapie. W tej kwestii bardzo istotne jest kontrolowanie szczelności armatury czerpalnej i spłuczek. Wydaje się to być błahą sprawą jednak jak pokazują badania wyliczono, że jeśli z kranu co 3 sekundy kapie kropla wody, to przez godzinę uzbiera się jej prawie szklanka (0,2 litra), a przez rok – 17 stulitrowych wanien. Krople kapiące co 0,5 sekundy to w ciągu godziny około 1,8 litra wody (więcej niż standardowa butelka mineralnej), czyli w ciągu roku 158 stulitrowych wanien.

 Jeszcze większe straty wody powoduje uszkodzony rezerwuar. Strużka wody grubości około 1 mm cieknąca ze spłuczki to 9 litrów na godzinę i aż 789 stulitrowych wanien w ciągu roku. Nieszczelność spłuczki o szerokości 3 mm to straty w ciągu doby ponad 850 litrów, a w ciągu roku to ponad 315 m3. Podkreślam, że płacimy zarówno za pobór wody jaki i odprowadzenie ścieków.  

 Poniższa tabela przedstawia wyliczenia „niechcianego” zużycia wody.

Strata wody w ciągu okresu czasu:

                  10 sekund        godzina       doba                  rok
                       7 kropli            0,5 L           12 L             4400 L = 4,4 m3
                     10 kropli           0,7 L           17 L             6100 L = 6 m3
                     12 kropli           0,9 L           22 L             7900 L = 8 m3
                     17 kropli           1,3 L           31 L           11400 L = 11 m3
                     20 kropli           1,8 L           43 L           15800 L = 15 m3
                     30 kropli               3 L           72 L           26800 L = 26 m3
                     39 kropli               4 L           96 L           35000 L = 35 m3
Strużka wody – 1 mm              9 L         216 L          78900 L = 78 m3
Strużka wody – 1.5 mm        18 L         432 L        157000 L = 157 m3
Strużka wody – 2 mm            25 L         600 L        219000 L = 219 m3
Strużka wody – 3 mm            36 L         864 L        315000 L = 315 m3

Na podstawie artykułu ze strony "adminion.pl"
link do strony:

10-09-2018

 


Na terenie zamkniętym przy siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja na ul. ŻUBARDZKIEJ 24 są wolne
miejsca parkingowe (niezadaszone) – DO WYNAJĘCIA.

Zapraszamy, osoby zainteresowane parkowaniem, do kontaktu z Działem Techniczno Administracyjnym.

Tel. 42 235-19-70. 
I N F O R M A C J A

 
W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
 
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym
 w lokalach , do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny
 dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
 trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku nie przekracza kwoty:
·  1.802,15 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym
 ·  1.287,25 zł brutto w gospodarstwie wieloosobowym, tj;
 
 1 osoba łącznie  1.802,15 zł brutto i pow.uż.mieszk.(35m2 +30%)=45,50m2
 2 osoby łącznie 2.574,50 zł brutto i pow.uż.mieszk.(40m2+ 30%)=52,00m2
 3 osoby łącznie  3.861,75 zł brutto i pow.uż.mieszk.(45m2+ 30%)=58,50m2
 4 osoby łącznie  5.149,00 zł brutto i pow.uż.mieszk.(55m2+ 30%)=71,50m2
 5 osób   łącznie  6.436,25 zł brutto i pow.uż.mieszk.(65m2+30%) =84,50m2
 6 osób   łącznie  7.723,50 zł brutto i pow.uż.mieszk.(70m2+30%) =91,00m2
 
 Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy składać w Oddziale do
 spraw dodatków mieszkaniowych Urzędu Miasta -Delegatura
 Łódź-Bałuty przy ul. Urzędniczej 45.
 
 
Przy składaniu wniosku należy przedstawić następujące dokumenty ;
 
1. decyzję o prawie do lokalu.
 2. dowód osobisty.
 3. zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny:
 
·        aktualną decyzję o wysokości  otrzymywanej  emerytury
 ·        zaświadczenie o zarobkach z trzech miesięcy poprzedzających
 datę zgłoszenia  wniosku (osoba pracująca).
 ·        decyzję o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub
   decyzję o utracie prawa do zasiłku.
 
 Wniosek o dodatek mieszkaniowych składa główny lokator
 (właściciel) na specjalnych formularzach ,które można otrzymać
 w portierni Sp-ni lub  w Delegaturze Urzędu Miasta przy ul.Urzędniczej .


 
 
 
Łódź dn.21.03.2018 r.
INFORMACJA
O POMIESZCZENIACH  DODATKOWYCH DO WYNAJĘCIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja informuje, ze są wolne pomieszczenia dodatkowe :

• w bloku nr 14 przy ul. Żubardzkiej 15 , w piwnicy w kl. 3;
• w bloku nr 25 przy ul. Inowrocławskiej 15, w piwnicy w kl. 6;
• w bloku nr 12 przy ul. Żubardzkiej 13, w piwnicy w kl. 1;


LOKATORÓW, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI WYNAJĘCIEM POMIESZCZENIA PROSIMY
O OSOBISTY KONTAKTZ PRACOWNIKAMI DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:
POK. 1 W SIEDIZBIE SPÓŁDZIELNI PRZY
UL. ŻUBARDZKIEJ 24 LUB TELEFONICZNY:
tel. (42) 235-19-70.


                                     Dział Techniczny i Administracji


 
       
 Informujemy, iż  już czworo naszych
mieszkańców wynajęło stanowiska postojowe
przy ulicy Żubardzkiej.  Zachęcamy Państwa
do wynajmu następnych miejsc.
Ilość stanowisk jest ograniczona,
gdyż dotyczy to tylko tego rejonu czyli:
od wjazdu na parking z tyłu
bloku nr 14 do ostatniego miejsca
w stronę mostku nad Bałutką.


 
 
           ZAPRASZAMY
 
          Dział Czynszów i Dział Tech.-Adm.   


 
OGŁOSZENIE
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja wydzierżawi teren po budce handlowej
 
na ul. Żubardzkiej 5 (naprzeciwko przychodni).
 
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie
 
Dane kontaktowe
 
 
Dział Czynszów i Dział Tech. i Adm.
S. M. im. M. Reja
 


KOMUNIKAT
o zabezpieczonych miejscach parkingowych
do wynajęcia


Spółdzielnia proponuje naszym mieszkańcom wynajęcie miejsc
parkingowych na ul. Żubardzkiej (za blokiem nr 14 w stronę mostku).
Rejon parkingu jest monitorowany. Każde wynajęte miejsce będzie
posiadało blokadę zamykaną na kłódkę (własność najemcy)

(wzór przykładowy)
oraz słupek zabezpieczający wyjazd samochodem z przodu miejsca
postojowego. Blokadę, słupek oraz montaż zapewnia Spółdzielnia.
Koszt wynajmu wynosi:
- wpłacenie kaucji bezwrotnej w wysokości 300 zł,
- opłata miesięczna w przypadkusamochodów osobowych wyniesie 60 zł,
- opłata miesięczna w przypadku samochodów dostawczych wyniesie 100 zł.

Minimalna długość zawarcia umowy zostaje ustalona na 24 miesiące.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym wynajmem prosimy o
zgłoszenia pisemne. Rozpatrzenie wniosków będzie następowało wg.
daty wpłynięcia zgłoszenia.


Czego nie wolno wrzucać lub wprowadzać do kanalizacji?

     Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,     a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór,                 tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas         bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC,     a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków,       cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z         kiszonek;
6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni       chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których             zwierzęta     są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne;
7. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzą-cym od zwierząt.
  (art. 9 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
  Kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo                            grzywny do 10 000 zł.
  W załączniku przedstawiono stan naszej instalacji kanalizacyjnej przed oczyszczeniem.

    Spółdzielnia ponadto przypomina o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wykonywania             remontów w lokalach, polegających na :
   -remontach instalacji elektrycznych,
   -remontach instalacji wodno-kanalizacyjnych,
   -wymiana i demontaż grzejników c.o.,
   -remontów ogólnobudowlanych / wyburzanie ścianek ,przebić w ścianach ,robót tynkarskich               posadzkowych/.
  Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do remontów ma na celu przedstawienie koniecznych warunków          techniczno-budowlanych określonych w regulaminach Spółdzielni oraz w Prawie Budowlanym.

Opracował: Dział Techniczny Spółdzielni.


Takie "skarby" znajdowano
w kanalizacji na naszym osiedlu.


INFORMACJA DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

 Spółdzielnia prosi mieszkańców naszego osiedla, którzy mają postawione na posadzkach      balkonowych szafki ,kwietniki i inne przedmioty o niestawianie ich bezpośrednio na posadzce.

Powyższe skutkuje brakiem odprowadzania wody oraz brakiem wentylacji czego efektem jest wnikanie  wilgoci do wnętrza płyty balkonu. Skutkiem przenikania wilgoci jest degradacja płyty: betonu oraz prętów zbrojeniowych. Najczęściej uwidacznia to się zaciekami i wykwitami oraz odpadaniem tynku na spodzie płyty.

Postawienie przedmiotów na ruszczcie /drewnianym, plastikowym/ pozwoli na prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz płyty i przewietrzanie powierzchni pod przedmiotami.
Spółdzielnia apeluje także o cykliczne usuwanie z płyt pyłu i innych zanieczyszczeń a w okresie zimowym usuwanie zalegającego śniegu. Umożliwi to lepsze spływanie wody z płyty i zapobiegnie jej uszkodzeniu.

Stosowanie się do powyższych uwag pozwoli nam dłużej zachować estetykę i wartość użytkową budynków co przekłada się na koszty ich utrzymania.

Opracował :Dział Techniczny Spółdzielni
SM Reja (2013-2018) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja: 15-10-2018
Projekt i wykonanie - aju-web
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego