Komunikaty - SMReja

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIKOŁAJA REJA
Rok zał. 1990
Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty


 

KOMUNIKAT
 
SZANOWNI MIESZKAŃCY SM IM. M. REJA

 
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja w Łodzi informuje, że w dniu
 
3 lipca 2018 r. (wtorek) w godzinach od 16.00 do 17.00, w siedzibie Spółdzielni
 
przy ul. Żubardzkiej 24 (świetlica) odbędzie się spotkanie z Dzielnicowym Policji
 
opiekującym się naszym Osiedlem.

 
   Celem spotkania jest podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 
zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, wypracowanie wspólnych działań
 
mających na celu stworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa i ostrzeżenie przed
 
nowymi rodzajami przestępstw oraz sposobami ich uniknięcia.
 
 
   Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich mieszkańców Spółdzielni.

 
 
Łódź, dnia 26.06.2018 r.LOKAL DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal użytkowy w pawilonie 16/17, ul. Żubardzka 3 o powierzchni
175,5 m. kw. + toaleta.
Wszelkich informacji udziela Dział Czynszów, tel. 42 235 19 68
lub
centrala: 42 651 05 41,  42 651 04 90
wew. 105

e- mail: czynsze@smreja.pl 


Na terenie zamkniętym przy siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mikołaja Reja na ul. ŻUBARDZKIEJ 24 są wolne
miejsca parkingowe (niezadaszone) – DO WYNAJĘCIA.

Zapraszamy, osoby zainteresowane parkowaniem, do kontaktu z Działem Techniczno Administracyjnym.

Tel. 42 235-19-70. 
I N F O R M A C J A

 
W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
 
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym
 w lokalach , do których mają tytuł prawny, jeżeli średni miesięczny
 dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
 trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku nie przekracza kwoty:
·  1.802,15 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym
 ·  1.287,25 zł brutto w gospodarstwie wieloosobowym, tj;
 
 1 osoba łącznie  1.802,15 zł brutto i pow.uż.mieszk.(35m2 +30%)=45,50m2
 2 osoby łącznie 2.574,50 zł brutto i pow.uż.mieszk.(40m2+ 30%)=52,00m2
 3 osoby łącznie  3.861,75 zł brutto i pow.uż.mieszk.(45m2+ 30%)=58,50m2
 4 osoby łącznie  5.149,00 zł brutto i pow.uż.mieszk.(55m2+ 30%)=71,50m2
 5 osób   łącznie  6.436,25 zł brutto i pow.uż.mieszk.(65m2+30%) =84,50m2
 6 osób   łącznie  7.723,50 zł brutto i pow.uż.mieszk.(70m2+30%) =91,00m2
 
 Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy składać w Oddziale do
 spraw dodatków mieszkaniowych Urzędu Miasta -Delegatura
 Łódź-Bałuty przy ul. Urzędniczej 45.
 
 
Przy składaniu wniosku należy przedstawić następujące dokumenty ;
 
1. decyzję o prawie do lokalu.
 2. dowód osobisty.
 3. zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny:
 
·        aktualną decyzję o wysokości  otrzymywanej  emerytury
 ·        zaświadczenie o zarobkach z trzech miesięcy poprzedzających
 datę zgłoszenia  wniosku (osoba pracująca).
 ·        decyzję o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub
   decyzję o utracie prawa do zasiłku.
 
 Wniosek o dodatek mieszkaniowych składa główny lokator
 (właściciel) na specjalnych formularzach ,które można otrzymać
 w portierni Sp-ni lub  w Delegaturze Urzędu Miasta przy ul.Urzędniczej .


 
 
 
Łódź dn.21.03.2018 r.
INFORMACJA
O POMIESZCZENIACH  DODATKOWYCH DO WYNAJĘCIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja informuje, ze są wolne pomieszczenia dodatkowe :

• w bloku nr 14 przy ul. Żubardzkiej 15 , w piwnicy w kl. 3;
• w bloku nr 25 przy ul. Inowrocławskiej 15, w piwnicy w kl. 6;
• w bloku nr 12 przy ul. Żubardzkiej 13, w piwnicy w kl. 1;


LOKATORÓW, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI WYNAJĘCIEM POMIESZCZENIA PROSIMY
O OSOBISTY KONTAKTZ PRACOWNIKAMI DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO:
POK. 1 W SIEDIZBIE SPÓŁDZIELNI PRZY
UL. ŻUBARDZKIEJ 24 LUB TELEFONICZNY:
tel. (42) 235-19-70.


                                     Dział Techniczny i Administracji


 
       
 Informujemy, iż  już czworo naszych
mieszkańców wynajęło stanowiska postojowe
przy ulicy Żubardzkiej.  Zachęcamy Państwa
do wynajmu następnych miejsc.
Ilość stanowisk jest ograniczona,
gdyż dotyczy to tylko tego rejonu czyli:
od wjazdu na parking z tyłu
bloku nr 14 do ostatniego miejsca
w stronę mostku nad Bałutką.


 
 
           ZAPRASZAMY
 
          Dział Czynszów i Dział Tech.-Adm.   


 
OGŁOSZENIE
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. M. Reja wydzierżawi teren po budce handlowej
 
na ul. Żubardzkiej 5 (naprzeciwko przychodni).
 
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie
 
Dane kontaktowe
 
 
Dział Czynszów i Dział Tech. i Adm.
S. M. im. M. Reja
 


KOMUNIKAT
o zabezpieczonych miejscach parkingowych
do wynajęcia


Spółdzielnia proponuje naszym mieszkańcom wynajęcie miejsc
parkingowych na ul. Żubardzkiej (za blokiem nr 14 w stronę mostku).
Rejon parkingu jest monitorowany. Każde wynajęte miejsce będzie
posiadało blokadę zamykaną na kłódkę (własność najemcy)

(wzór przykładowy)
oraz słupek zabezpieczający wyjazd samochodem z przodu miejsca
postojowego. Blokadę, słupek oraz montaż zapewnia Spółdzielnia.
Koszt wynajmu wynosi:
- wpłacenie kaucji bezwrotnej w wysokości 300 zł,
- opłata miesięczna w przypadkusamochodów osobowych wyniesie 60 zł,
- opłata miesięczna w przypadku samochodów dostawczych wyniesie 100 zł.

Minimalna długość zawarcia umowy zostaje ustalona na 24 miesiące.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższym wynajmem prosimy o
zgłoszenia pisemne. Rozpatrzenie wniosków będzie następowało wg.
daty wpłynięcia zgłoszenia.


Czego nie wolno wrzucać lub wprowadzać do kanalizacji?

     Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,     a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór,                 tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas         bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC,     a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków,       cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z         kiszonek;
6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni       chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których             zwierzęta     są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne;
7. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzą-cym od zwierząt.
  (art. 9 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
  Kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo                            grzywny do 10 000 zł.
  W załączniku przedstawiono stan naszej instalacji kanalizacyjnej przed oczyszczeniem.

    Spółdzielnia ponadto przypomina o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wykonywania             remontów w lokalach, polegających na :
   -remontach instalacji elektrycznych,
   -remontach instalacji wodno-kanalizacyjnych,
   -wymiana i demontaż grzejników c.o.,
   -remontów ogólnobudowlanych / wyburzanie ścianek ,przebić w ścianach ,robót tynkarskich               posadzkowych/.
  Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do remontów ma na celu przedstawienie koniecznych warunków          techniczno-budowlanych określonych w regulaminach Spółdzielni oraz w Prawie Budowlanym.

Opracował: Dział Techniczny Spółdzielni.


Takie "skarby" znajdowano
w kanalizacji na naszym osiedlu.


INFORMACJA DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

 Spółdzielnia prosi mieszkańców naszego osiedla, którzy mają postawione na posadzkach      balkonowych szafki ,kwietniki i inne przedmioty o niestawianie ich bezpośrednio na posadzce.

Powyższe skutkuje brakiem odprowadzania wody oraz brakiem wentylacji czego efektem jest wnikanie  wilgoci do wnętrza płyty balkonu. Skutkiem przenikania wilgoci jest degradacja płyty: betonu oraz prętów zbrojeniowych. Najczęściej uwidacznia to się zaciekami i wykwitami oraz odpadaniem tynku na spodzie płyty.

Postawienie przedmiotów na ruszczcie /drewnianym, plastikowym/ pozwoli na prawidłowe odprowadzenie wody na zewnątrz płyty i przewietrzanie powierzchni pod przedmiotami.
Spółdzielnia apeluje także o cykliczne usuwanie z płyt pyłu i innych zanieczyszczeń a w okresie zimowym usuwanie zalegającego śniegu. Umożliwi to lepsze spływanie wody z płyty i zapobiegnie jej uszkodzeniu.

Stosowanie się do powyższych uwag pozwoli nam dłużej zachować estetykę i wartość użytkową budynków co przekłada się na koszty ich utrzymania.

Opracował :Dział Techniczny Spółdzielni
SM Reja (2013-2018) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja: 11-07-2018
Projekt i wykonanie: aju-web
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego