O kanalizacji - SMReja

Logo SM im. M. Reja
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Rok zał. 1990
im. MIKOŁAJA REJA
Przejdź do treści

O kanalizacji

Komunikaty
Czego nie wolno wrzucać lub wprowadzać do kanalizacji?

    Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,     a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór,                 tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas         bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC,     a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i za-sad, formaliny, siarczków,       cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z         kiszonek;
6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: obiektów, w których są leczeni       chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których             zwierzęta     są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne;
7. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzą-cym od zwierząt.
 (art. 9 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
 Kto nie stosuje się do powyższych zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo                            grzywny do 10 000 zł.
 W załączniku przedstawiono stan naszej instalacji kanalizacyjnej przed oczyszczeniem.

   Spółdzielnia ponadto przypomina o konieczności pisemnego zgłoszenia zamiaru wykonywania             remontów w lokalach, polegających na :
  -remontach instalacji elektrycznych,
  -remontach instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  -wymiana i demontaż grzejników c.o.,
  -remontów ogólnobudowlanych / wyburzanie ścianek ,przebić w ścianach ,robót tynkarskich               posadzkowych/.
 Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do remontów ma na celu przedstawienie koniecznych warunków          techniczno-budowlanych określonych w regulaminach Spółdzielni oraz w Prawie Budowlanym.

Opracował: Dział Techniczny Spółdzielni.


Takie "skarby" znajdowano
w kanalizacji na naszym osiedlu.

SM Reja (2013-2019) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja: 02-12-2020
Projekt i wykonanie - aju-web
Wróć do spisu treści