Wz. dok. dz. czL. - SMReja

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIKOŁAJA REJA
Rok zał. 1990
Przejdź do treści

Menu główne:

Wz. dok. dz. czL.

Dokumenty
 
 .......................................................................                                  Nr  rejestru członkowskiego
       (imię i nazwisko)
                                                                                                           .....................................
                      
                   DEKLARACJA  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPÓŁDZIELNI
Ja niżej podpisany, zamieszkały w  ......................................................................................................
                                                                                 (miejscowość)
proszę o przyjęcie  w  poczet  członków  Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja w Łodzi.
                            
Deklaruję   1 , słownie  jeden  udział  (300,00 zł.), przyjmując odpowiedzialność za zobowiązania
Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami.
Data  i  miejsce  urodzenia ...................................................................................................................
Miejsce stałego zamieszkania ..............................................................................................................
Miejsce pracy, zawód ..........................................................................................................................
Oświadczam, że  jestem x / -  nie jestem x/  członkiem innej Spółdzielni  budownictwa mieszkanio –
wego.  Po przyjęciu mnie do grona członków Spółdzielni zobowiązuję się stosować  do przepisów  Statutu, regulaminów, uchwał    Zebrania Przedstawicieli oraz postanowień Rady Nadzorczej         i  Zarządu  Spółdzielni,  w szczególności  dotyczących  obowiązków  finansowych  i zasad użytkowania lokalu.
                                                                                  ....................................................................
                                                                                               (własnoręczny  podpis)
Łódź, dnia .....................................................
x/  - niepotrzebne skreślić
Przyjęty/a  na członka Spółdzielni decyzją  Rady  Nadzorczej  z  dnia ..............................................
Protokół  Nr ...............................
                                                                                ..............................................................................
                                                                                      (podpisy członków  Rady  Nadzorczej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYPOWIEDZENIE CZŁONKOSTWA
………………………………                                                 Łódź, dnia ………………………….
(nazwisko i imię)
ul. ……………………………
……………………………….
(kod, miejscowość)
Nr–y  członkowski/- e   ......................                                              ZARZĄD
                                                                                               SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
                                                                                               im.M.Reja w Łodzi, ul. Żubardzka 24
                                                     
                                       OŚWIADCZENIE :
Oświadczam/ y, że z dniem ……………………….. wypowiadam-y / wypowiedzi-ałem /
/-eliśmy  członkostwo   Spółdzielni   –      potwierdzenie znajduje  się w akcie notarialnym dołączonym do akt.
Jednocześnie    proszę / prosimy /     o skreślenie mnie / nas /  z rejestru członków z dniem  ……………………………… .
                                                                                      
                                                                                            ………………………………………….
                                                                                            ………………………………………….
                                                                                                        ZGODA -                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

                                                                                     Łódź, dnia ..........................................................................................................................
(nazwisko i  imię )
..............................................................
(seria , nr  dowodu osobistego)
..............................................................
(adres )
                                                   OŚWIADCZENIE :
Ja niżej  podpisany / -a  oświadczam co  następuje:
1. Z  dniem .........................................  przejmuję lokal  mieszkalny  Nr .....  w  bloku nr  ............ ,
   przy  ulicy .................................................... od / po ....................................................................... ,
-  bez  odnowienia, tj. bez  białkowania,  malowania klejowego,  bądź  tapetowania ścian  i  sufitów,
  malowania  olejnego stolarki  okiennej, drzwiowej, lamperii, mebli  kuchennych, cyklinowania
  parkietów  (niepotrzebne  skreślić) ..................................................................................................... ,
-  z  urządzeniami stanowiącymi  ponadnormatywne  wyposażenie lokalu  (wymienić) ....................
  ............................................................................................................................................................. .
2. Przyjmuję  na  siebie ciążący  na poprzedniku  obowiązek pokrycia  kosztów  i wymiany
   urządzeń   techniczno - sanitarnych  oraz materiałów  podłogowych.
3. W  przypadku zwolnienia  przeze mnie  lokalu pokryję  koszty:
-  odnowienia  lokalu, tj. malowania  sufitów i  ścian,  malowania olejnego  stolarki  okiennej,
  drzwiowej, lamperii  i  innych  urządzeń malowanych  olejno  dla zabezpieczenia,
- koszty usunięcia uszkodzeń lokalu  powstałych  z  winy członka  lub  osób z  nim  zamieszkałych,
-  zużycia  bądź wymiany  urządzeń  techniczno – sanitarnych  oraz innych  elementów wykończenia  
  mieszkania stanowiących  jego  normatywne wyposażenie  oraz  koszty zużycia  bądź  wymiany
  podłóg,   za  okres  łączny z  okresem  zamieszkania poprzednika.
Z powyższych  tytułów  nie będę  wnosić  roszczeń w  stosunku  do  S.M. im. M. Reja  w  Łodzi.
.............................................................                                ..................................................................
         - strona  przekazująca -                                                        - strona  przejmująca –
         imię, nazwisko, podpis                                                       imię, nazwisko, podpis
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

 
 
 
                                                                                                                                                


                                                                                                                                           Łódź, dnia  ………………………………….
 
......................................................................
               (imię  i  nazwisko)

......................................................................
(dowód  osobisty: seria, Nr, przez kogo wydany)
                                   
                                             
                                                             OŚWIADCZENIE :
Oświadczam, że  na  podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr / Postanowienia Sądu  
-sygn. akt ............................................................z dnia.................................................................................
przejmuję zobowiązania  poprzedniego właściciela  spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu mieszkalnego   nr .........     przy ul.  ......................................................................................
w zakresie kosztów:  odnowienia lokalu, usunięcia  uszkodzeń lokalu  powstałych  z winy członka  lub osób z nim zamieszkałych,     zużycia  urządzeń techniczno-sanitarnych, zużycia  lub  wymiany  materiałów    podłogowych, itp.
Oświadczam, że  z dniem ................................. przejmuję wszelkie rozliczenia  finansowe wynikające z prawa do w/w lokalu.                                                                                                          ..................................................................        …………………………………………….
(podpis  przyjmującego oświadczenie)                                                             (podpis składającego oświadczenie)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

 
 
                                                                                                                              

                                                                                                       Łódź, dnia .....................................
 
......................................................................
                                                                        
(imię  i  nazwisko)

......................................................................
(dowód  osobisty: seria, Nr, przez kogo wydany)

                                  
                                                         OŚWIADCZENIE :
   Oświadczam, że  na  podstawie  aktu notarialnego Rep. A Nr  /  Postanowienia Sądu  
-sygn. akt ..............................................................z dnia........................................................
przejmuję   zobowiązania   poprzedniego  właściciela  lokalu   mieszkalnego  nr .......                                   przy   ul. ..................................................................................
w zakresie kosztów:  odnowienia lokalu, usunięcia  uszkodzeń lokalu powstałych  z winy członka                   lub osób z nim zamieszkałych,  zużycia  urządzeń techniczno-sanitarnych, zużycia                                        lub  wymiany  materiałów    podłogowych, itp.
Oświadczam, że  z dniem ................................. przejmuję wszelkie rozliczenia                             finansowe wynikające z prawa do w/w lokalu.


................................................................                ……………………………………………
(podpis  przyjmującego oświadczenie)                       (podpis składającego oświadczenie)                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SM Reja (2013-2018) wszelkie prawa zastrzeżone (c)
Ostatnia modyfikacja: 15-10-2018
Projekt i wykonanie - aju-web
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego